Kontakta oss för vårt expert- och sakkunnigstöd!

AMSAB® erbjuder arbetsgivare expert- och sakkunnigstöd inom framför allt tre områden

 • Allvarliga brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till exempel som en följd av svårlösta konflikter.
 • Strategisk kompetensförsörjning och generationsväxling med särskild inriktning på ledarskapets betydelse.
 • Komplexa utredningsuppdrag inom välfärdssektorn som ställer krav på gedigen erfarenhet av ledarskapets villkor i politiskt styrda verksamheter.

Expertrådgivare Barbro Skoglund, 0703 96 76 95

barbro.skoglund@amsab.org

Expertrådgivare Caj Skoglund, 0706 87 82 64

caj.skoglund@amsab.org

Kontorschef Johan E. Skoglund, 0703 79 20 39

johan.skoglund@amsab.org

Age Management i Sverige AB

Drottninggatan 21 D

961 35 Boden

 

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ett klart växande problem i dagens arbetsliv. Samtidigt har det visat sig att traditionella insatser – till exempel från företagshälsovårdens sida – kan ha svårt att möta dessa utmaningar på ett framgångsrikt sätt. Situationen ställs dessutom ibland på sin spets när Arbetsmiljöverket kommer med krav på åtgärder.Många arbetsgivare liksom chefer upplever stor osäkerhet om det egna ansvarets gränser och vad som krävs för att komma till rätta med negativa förhållanden.

AMSAB® har under senare år genomfört ett 30-tal utredningar åt kommuner och landsting där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön präglats av allvarliga och svårlösta brister. Den gemensamma nämnaren har varit långvariga problem, ibland med förelägganden från Arbetsmiljöverket i vågskålen. Här är några exempel på sådana uppdrag.

 • Arbetsmiljöutredning för länsverksamhet inom hälso- och sjukvården
 • Arbetsmiljöutredning inom kommunal förvaltning (förstudie respektive uppföljning och utvärdering)
 • Arbetsmiljöutredning inom kommunal museiverksamhet
 • Arbetsmiljöutredning med anledning av konflikter inom individ- och familjeomsorg (förstudie respektive uppföljning och utvärdering)
 • Arbetsmiljöutredning med anledning av personalkonflikter vid gruppboende (förstudie respektive uppföljning och utvärdering)
 • Arbetsmiljöutredning vid akutpsykiatrisk vårdavdelning, föreläggande från Arbetsmiljöverket
 • Extern sakkunnigbedömning av psykosocial arbetsmiljö vid vårdcentral, föreläggande från Arbetsmiljöverket
 • Facklig kritik mot påstådda brister i ledarskapet hos kommunal förvaltningschef
 • Hög arbetsbelastning hos skolledare, föreläggande från Arbetsmiljöverket
 • Hög arbetsbelastning och stress vid vårdavdelning på sjukhus, föreläggande från Arbetsmiljöverket
 • Psykosocial arbetsmiljö för läkare vid akutmottagning/jourcentral
 • Riskbedömning med handlingsplan för socialförvaltnings ledningsgrupp enligt AFS 2001:1 (SAM) och AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö)
 • Utredning om kränkande särbehandling efter enskild anställds anmälan till Arbetsmiljöverket
 • Utredning om förekomst av kränkande särbehandling vid kommunal arbetsplats
 • Utredning mot bakgrund av djup och långvarig konflikt mellan ordföranden i en kommunal nämnd och dess förvaltningschef
 • Översyn av arbetsmiljö och verksamhet vid två hälsocentraler

AMSAB® – Lär ledare långsiktigt ledarskap

Strategisk kompetensförsörjning

Nu pågår en unik generationsväxling på den svenska arbetsmarknaden. Demografins konsekvenser är brutalt tydliga. Stora pensionsavgångar sammanfaller med att små ungdomskullar kommer ut i arbetslivet.

Företag och arbetsgivare möter en allt hårdare konkurrens om arbetskraften. Kort sagt – stora krav ställs på en framgångsrik, strategisk kompetensförsörjning.

Utvecklingen borde inte komma som en överraskning men fortfarande präglas många företag och organisationer av inställningen att ”det kommer nog att lösa sig på något sätt”. Begreppet ”attraktiv arbetsgivare” har blivit ett mantra, alltför många gånger tyvärr utan täckning i den faktiska verkligheten.

AMSAB® har sedan ett drygt decennium hjälpt framsynta arbetsgivare att generationsväxla på ett framgångsrikt sätt. Här är några aktuella exempel på uppdrag inom detta område.

 • Chef- och ledarutveckling inom kommunal förvaltning
 • Chef och ledarutveckling samt medarbetarskap inom hälso- och sjukvården
 • Generationsväxling och kompetensförsörjning – utbildning för kommunala chefer
 • Hinder och möjligheter för kompetensförsörjning och generationsväxling ur ett regionalt perspektiv
 • Hinder och möjligheter för strategisk kompetensförsörjning och strukturerad generationsväxling för hälso- och sjukvårdsdivision inom landsting
 • Lokalt förvärvsnätverk i praktiken
 • Länsstrategi för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
 • Regional kompetensförsörjning och generationsväxling i Norrbotten (fördjupad studie)
 • Strategisk kompetensförsörjning och generationsväxling för glesbygdskommun; hinder och möjligheter
 • Strategisk kompetensförsörjning ur ett mångfaldsperspektiv
 • Strategiskt stöd för förändringsarbete i privata företag med fokus på kompetensförsörjning
 • Upprdagsbaserad validering inom hälso- och sjukvård (länspsykiatri)
 • Utbildning i Åldersmedvetet ledarskap för chefer inom stadsdelsförvaltning
 • Utbildning i Åldersmedvetet ledarskap för chefer vid statlig myndighet

Barbro& Caj har medverkat som sakkunniga vid otaliga seminarier, framför allt med fokus på sambandet mellan ledarskapet och medarbetarnas arbetsförmåga. De har även föreläst vid internationella vetenskapliga seminarier på temat ”Age Management in Practice”. De har även utvecklat BCS-metoden för åldersmedvetet ledarskap®.

Vidare har de båda svarat för kvalificerad strategisk rådgivning till ett stort antal chefer och ledare på olika nivåer och i en mångfald av verksamheter i form av enskilda mentoruppdrag.

AMSAB® – Lär ledare långsiktigt ledarskap

Utredningsuppdrag inom välfärdssektorn

Barbro Skoglund& Caj Skoglund har tillsammans mer än 50 års erfarenhet som chefer och ledare inom politiskt styrda organisationer. Denna bakgrund har varit en central tillgång i ett betydande antal uppdrag inom välfärdssektorn

Förmågan att snabbt kunna ”greppa” komplexa sammanhang och under stark tidspress leverera konkreta lösningar på svåra utmaningar är ett adelsmärke för AMSAB®.

Här är exempel på uppdrag inom detta område som belyser bredden i Barbros & Cajs kompetens.

 • E-hälsa/distansöverbryggande teknik; intervjustudie
 • Framtidens glesbygdsmedicin – intervjustudie
 • Genomlysning av kommunal ledningsorganisation
 • Genomlysning av regelverk för vårdval i norra regionen
 • Innovationsslussar; intervjustudie
 • Kommunal medborgardialog
 • Konsultstöd till strategisk ledning på övergripande landstingsnivå
 • Närsjukvårdsutredning Norrbottens läns landsting: projektledning
 • Medverkan utredning om ny kommunal fastighetsorganisation
 • Prioriteringar inom hälso- och sjukvården, seminarium för ledande landstingspolitiker
 • Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige – omfattning och utveckling. Kartläggning för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Regional tillväxt i inlandskommuner; medverkan i underlag till skrift
 • Sammanslagning av landstingsdrivna hälsocentraler – risk- och konsekvensanalys
 • Samverkan mellan privat vårdgivare och landsting; förhandlingsuppdrag
 • Samverkan mellan valfrihetssystem – rapport på uppdrag av SKL
 • Strategistöd kommunalt näringslivsprojekt
 • Underlag för inrättande av länskliniker inom hälso- och sjukvården
 • Utvärdering kommunalt projekt Ungdomar till studier
 • Vårdgaranti; analys av regelverk
 • Vårdval i norra regionen; diskussionsunderlag
 • Vårdval inom Norrbottens läns landsting; projektledning
 • Vårdvalssystem; expertkonsultation till vårdföretag
 • Vårdvalsutbildning för landstingens verksamhetschefer inom primärvården i norra regionen; ansvar för innehåll och genomförande
 • Åldersmedvetet ledarskap – Age Management – i praktiken. Evidensbaserade metoder för företagshälsovård; i samarbete med Göteborgs universitet, Arbets- och miljömedicin
 • Åldersmedvetet ledarskap i praktiken, i samarbete med SEKO Väst (huvudskyddsombud)

Fler exempel på uppdrag hittar Du under upprag.

AMSAB® – Lär ledare långsiktigt ledarskap

Från Age Management till BCS-metoden för Åldersmedvetet ledarskap®

Uttrycket Age Management har myntats av forskare vid det finska Arbetslivsinstitutet (FIOH). Age Management står ursprungliggen för den kunskap om sambandet mellan ledarskap, ålder och arbetsförmåga som är resultatet av mer än 20 års arbete inom institutet under senare delen av 1900-talet.

Den finska forskningen utgör den vetenskapliga kunskapsgrunden för BCS-metoden för Åldersmedvetet ledarskap® som utvecklats av AMSAB®:s grundare, seniorkonsulterna Barbro Skoglund och Caj Skoglund. De har vardera mer än 20 års erfarenhet av uppdrag som såväl operativa som strategiska ledare. Metoden utgår därför från chefers behov av praktiskt användbara ledarverktyg som stöd i sin dagliga gärning. BCS-metoden är helt enkelt ett chefsverktyg som utvecklats av chefer – för chefer!

BCS-metoden för Åldersmedvetet ledarskap® skiljer sig från Age Management på två viktiga punkter.

 • BCS-metoden är ett praktiskt inriktat verktyg som används av företag och chefer för att i dialog med sina medarbetare tillvara och utveckla medarbetarnas arbetsförmåga – oavsett ålder.
 • BCS-metoden utgör ett viktigt inslag i processen att genomföra en strukturerad generationsväxling där kompetensöverföring från de erfarna medarbetarna är ett strategiskt viktigt instrument.

Om Age Management kan sägas vara faktagrunden så är BCS-metoden för Åldersmedvetet ledarskap® den konkreta, praktiska tillämpningen inom företag, organisationer och arbetsplatser.

BCS-metoden har bland annat utvärderas av forskare vid Luleå Tekniska Universitet, som konstaterat att metoden var effektiv (forskningsrapporten ”Utvärdering av chefsutbildningsprogrammet Age Management” 2003).

Välkommen att kontakta mig för mer info om BCS-metoden!

Seniorkonsult Barbro Skoglund,  0703 96 76 95, barbro.skoglund@amsab.org

AMSAB® – lär ledare långsiktigt ledarskap

Böcker

Barbro Skoglund & Caj Skoglund är författare till fyra böcker, samtliga med fokus på rollen som chef och ledare.

 1. Inför generationsväxlingen. Åldersmedvetet ledarskap (slutsåld)
 2. Åldersmedvetet ledarskap. Att inte skjuta problemen framför sig (författarna i samarbete med Vattenfall AB; slutsåld)
 3. Innan kompetensen försvinner – om åldersmedvetet ledarskap och generationsväxling i praktiken (Kommunlitteratur)
 4. Diskrimineringslagen. Vad varje chef måste veta (Kommunlitteratur)

I ”Åldersmedvetet ledarskap. Att inte skjuta problemen framför sig” presenterar författarna resultatet av ett flerårigt, framgångsrikt samarbete med Vattenfall AB. De båda delar med sig av sina rika erfarenheter av att tillämpa ett Åldersmedvetet ledarskap inte bara inom Vattenfall. På 272 sidor beskrivs det vetenskapliga sambandet mellan ledarskapet och medarbetarnas arbetsförmåga varvat med omvärldsanalyser och konkreta tips för den praktiska tillämpningen.

Boken lämpar sig särskilt för den som vill fördjupa sig i sambandet mellan ledarskap, arbetsförmåga och hälsa/ohälsa.

”Innan kompetensen försvinner” är på sina 55 sidor en komprimerad chefsguide i form av ett smörgåsbord av fakta och tips.

”Diskrimineringslagen” vänder sig i första hand till kommunala chefer. På knappt 60 sidor presenteras den nya diskrimineringslagen på ett lättillgängligt sätt. Boken ger läsaren kunskap och verktyg för att hantera samhällets krav på arbetslivet – helt utan tröttande paragrafhänvisningar.

 

 

 AMSAB® – Lär ledare långsiktigt ledarskap